Floxytek

128 enregistrements

Bull Rider

200BPM
Frenchcore Frenchcore
1.30€

DBZ

190BPM | Tone E
HardTek - Tribe Tribecore
1.30€

Drop and Pound

193BPM | Tone E
HardTek - Tribe Hardtek-Tribecore
1.30€

Fatal Weapon

90BPM | Tone D
HardTek - Tribe Hardtek-Tribecore
1.30€

Mecanik Attack

190BPM | Tone A
HardTek - Tribe Hardtek-Tribecore
1.30€
128 enregistrements